Oferta Ubezpieczenia Samochodu
  • OC posiadaczy pojazdów

  • AC Autocasco

  • Zielona karta

  • Assistance

  • NNW Kierowców i pasażerów

  • Ochrona prawna


Wyliczenie składki Kontakt Ogólne warunki ubezpieczeniaUbezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów OC

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego zarejestrowanego w Polsce jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu.

Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania umowy, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu na terytorium państw należących do Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego a także Szwajcarii i Chorwacji.

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie OC chroni następstwa działania sprawcy wypadku skutkujące szkodą w mieniu (majątkową) i szkodą na osobie (osobową) w związku z ruchem pojazdu. Ruch pojazdu określony jest przez ustawę i obejmuje nie tylko faktyczny ruch pojazdu, ale także szkody zaistniałe przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu, bezpośrednio przy załadowaniu i rozładowaniu pojazdu, podczas zatrzymania, postoju lub garażowania. Ubezpieczenie to pokrywa szkody wyrządzone przez każdorazowego kierującego pojazdem. W ramach ochrony ubezpieczeniowej InterRisk S.A.Vienna Insurance Group wypłaca odszkodowanie za szkody osobowe tzn. te, które dotyczą naruszenia czynności organizmu człowieka i ich skutkiem jest śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia oraz szkody rzeczowe tzn. te które dotyczą składników majątku - ich skutkiem jest utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia w tym także utracone korzyści powstałe na skutek zdarzenia.

Wysokość składki

Wysokość składki na ubezpieczenie OC zależy od wielu czynników takich jak: rodzaj i zastosowanie pojazdu, pojemność silnika, wiek i doświadczenie właściciela pojazdu. Poniżej można znaleźć przykładowe składki na ubezpieczenie OC osób zamieszkałych w Skierniewicach:


Miejscowość: Skierniewice
Rok urodzenia właściciela pojazdu: 1967 1980 1970 1964
Wysokość zniżki w OC: 60% 60% 60% 60%
Marka pojazdu: Opel Fiat Volkswagen Peugeot
Rok produkcji: 2006 2005 2005 2005
Pojemność silnika: 1400cm3 1400cm3 1800cm3 2000cm3
Składka ubezpieczenia OC: 335 PLN 353 PLN 412 PLN 426 PLN


Atuty naszej oferty

  • Konkurencyjna wysokość składki dla kierowców z kilkuletnim stażem bezwypadkowej jazdy,
  • Wiele rodzajów zniżek dostępnych dla klientów indywidualnych w taryfie OC,
  • Możliwość skorzystania z usług Assistance (za dodatkową składką) także w przypadku awarii pojazdu.